تمـاس : +۹۸ (۵۱) ۴۳۲۶۷۳۳۰
پست الکترونیکی : info@sharghsanat.com
مــاشین ســازی شرق صنعت نیشابور

مــا کـه هستیم ؟

درباره شرکت مــاشین ســازی شرق صنعت نیشابور

بیشتر بدانید ...

پیشنهــادی بـرای بهبود کـار مــا دارید ؟ بـا مـا در ارتباط باشید

مــا به توانمندی های شمــا احتیــاج داریم ! پیشنهـاد همکاری با ما

مــاشین ســازی شرق صنعت نیشابور
سایر انتخاب ها
عضویت در خبر نـامه

ما هرز نامه ای ارسال نمیکنیم

+98 (51) 43267330
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.