تمـاس : +۹۸ (۵۱) ۴۳۲۶۷۳۳۰
پست الکترونیکی : info@sharghsanat.com
مــاشین ســازی شرق صنعت نیشابور

محصــولات مــــا

خط کامل بسته بندی پنیر

خطوط بسته بندی پنیر UF شرکت شرق صنعت برای تولید 8000 بسته با حجم 100 تا 200 سی سی با تلرانس 1%- تا 1%+ در ظرف دهانه 70*95 میلی متر

خط کامل بسته بندی پنیر

خطوط بسته بندی پنیر UF شرکت شرق صنعت برای تولید 4000 بسته با حجم 100 تا 200 سی سی با تلرانس 1%- تا 1%+ در ظرف دهانه 70*95 میلی متر

خط کامل بسته بندی پنیر

خطوط بسته بندی پنیر UF شرکت شرق صنعت برای تولید 4500 بسته با حجم 200 تا 450 سی سی با تلرانس 1%- تا 1%+ در ظرف دهانه 130*90 میلی متر

خط کامل بسته بندی پنیر

خطوط بسته بندی پنیر UF شرکت شرق صنعت برای تولید 3200 بسته با حجم 200 تا 450 سی سی با تلرانس ۱%- تا ۱%+ در ظرف دهانه 130*90 میلی متر

خط کامل بسته بندی پنیر

خطوط بسته بندی پنیر UF شرکت شرق صنعت برای تولید 1800 بسته با حجم 200 تا 450 سی سی با تلرانس ۱%- تا ۱%+ در ظرف دهانه 130*90 میلی متر

مــاشین ســازی شرق صنعت نیشابور
سایر انتخاب ها
عضویت در خبر نـامه

ما هرز نامه ای ارسال نمیکنیم

+98 (51) 43267330
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.